Valtiopaivaasia HE 268/2010

HE 268/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.04.2011

Voimaantulo

04.05.2011

Säädöskokoelma
384/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

29.04.2011

Voimaantulo

04.05.2011

Säädöskokoelma
385/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain muuttamisesta

2. Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

26.11.2010

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Valli-Lintu

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

26.11.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.11.2010 Päättynyt PTK 122/2010 11
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 37/2010 vp
Valmistunut

03.03.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 19/2010 vp
Valmistunut

02.02.2011

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.03.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 166/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 8.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.03.2011 Päättynyt PTK 167/2010 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.03.2011 Keskeytetty PTK 170/2010 9
15.03.2011 Päättynyt PTK 171/2010 2 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.04.2011