Valtiopaivaasia HE 268/2014

HE 268/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Kuntalaki

Vahvistettu

10.04.2015

Voimaantulo

01.05.2015

Säädöskokoelma
410/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki kuntarakennelain muuttamisesta

Vahvistettu

10.04.2015

Voimaantulo

01.05.2015

Säädöskokoelma
411/2015
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kielilain muuttamisesta

Vahvistettu

10.04.2015

Voimaantulo

01.05.2015

Säädöskokoelma
412/2015
Päätös

Hyväksytty

4. Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

10.04.2015

Voimaantulo

01.05.2015

Säädöskokoelma
413/2015
Päätös

Hyväksytty

5. Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 63 a §:n kumoamisesta

Vahvistettu

10.04.2015

Voimaantulo

01.05.2015

Säädöskokoelma
414/2015
Päätös

Hyväksytty

6. Laki pelastuslain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.04.2015

Voimaantulo

01.05.2015

Säädöskokoelma
415/2015
Päätös

Hyväksytty

7. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.04.2015

Voimaantulo

01.05.2015

Säädöskokoelma
416/2015
Päätös

Hyväksytty

8. Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.04.2015

Voimaantulo

01.05.2015

Säädöskokoelma
417/2015
Päätös

Hyväksytty

9. Laki työsopimuslain 2 luvun 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.04.2015

Voimaantulo

01.05.2015

Säädöskokoelma
418/2015
Päätös

Hyväksytty

10. Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

10.04.2015

Voimaantulo

01.05.2015

Säädöskokoelma
419/2015
Päätös

Hyväksytty

11. Laki valtion virkamieslain 66 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.04.2015

Voimaantulo

01.05.2015

Säädöskokoelma
420/2015
Päätös

Hyväksytty

12. Laki merityösopimuslain 2 luvun 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.04.2015

Voimaantulo

01.05.2015

Säädöskokoelma
421/2015
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Kuntalaki

2. Laki kuntarakennelain muuttamisesta

3. Laki kielilain muuttamisesta

4. Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain muuttamisesta

5. Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 63 a §:n kumoamisesta

6. Laki pelastuslain 24 §:n muuttamisesta

7. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 11 §:n muuttamisesta

8. Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 13 §:n muuttamisesta

9. Laki työsopimuslain 2 luvun 18 §:n muuttamisesta

10. Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain muuttamisesta

11. Laki valtion virkamieslain 66 a §:n muuttamisesta

12. Laki merityösopimuslain 2 luvun 23 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.11.2014

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Mäenpää

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.11.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.2014 Päättynyt PTK 122/2014 4
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 55/2014 vp
Valmistunut

03.03.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 2.-12. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että lakialoitteet LA 56/2011 vp ja LA 1/2013 vp hylätään, että toimenpidealoite TPA 47/2014 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 63/2014 vp
Valmistunut

13.02.2015

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.03.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 164/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 5.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.03.2015 Keskeytetty PTK 165/2014 4
06.03.2015 Päättynyt PTK 166/2014 8 11-18
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.03.2015 Keskeytetty PTK 171/2014 5
13.03.2015 Päättynyt PTK 173/2014 5 46,47
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 83 §:n 2 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.03.2015

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot