HE 27/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle päätöksen 76/787/EHTY, ETY, Euratom liitteenä olevan, edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2002/772/EY, Euratom hyväksymisestä ja laiksi sen voimaan saattamisesta sekä laiksi vaalilain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki päätöksen 76/787/EHTY, ETY, Euratom liitteenä olevan, edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2002/772/EY, Euratom voimaan saattamisesta

Vahvistettu

24.10.2003

Voimaantulo

01.05.2004

Säädöskokoelma
867/2003
Sopimussarja
39/2004
Päätös

Hyväksytty

2. Laki vaalilain muuttamisesta

Vahvistettu

24.10.2003

Voimaantulo

01.11.2003

Säädöskokoelma
868/2003
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Neuvoston päätös, tehty 25 päivänä kesäkuuta 2002 ja 23 päivänä syyskuuta 2002, päätöksen 76/787/EHTY, ETY, Euratom liitteenä olevan, edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta (2002/772/EY, Euratom)

Asetuksen voimaantulo

01.05.2004

Sopimussarja
40/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki päätöksen 76/787/EHTY, ETY, Euratom liitteenä olevan, edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2002/772/EY, Euratom voimaan saattamisesta

2. Laki vaalilain muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Neuvoston päätös, tehty 25 päivänä kesäkuuta 2002 ja 23 päivänä syyskuuta 2002, päätöksen 76/787/EHTY, ETY, Euratom liitteenä olevan, edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta (2002/772/EY, Euratom)

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Jääskeläinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.06.2003

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.06.2003 Päättynyt PTK 41/2003
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

11

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 2/2003 vp
Valmistunut

12.09.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Brysselissä 25 päivänä kesäkuuta 2002 ja 23 päivänä syyskuuta 2002 tehdyn edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta tehdyn neuvoston päätöksen (2002/772/EY, Euratom) ja että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.09.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 64/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 26.09.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.09.2003 Päättynyt PTK 66/2003
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.09.2003 Päättynyt PTK 67/2003
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvän ehdotuksen ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.10.2003

Vastaus
EV 22/2003 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin