HE 27/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Vahvistettu

12.06.2008

Voimaantulo

01.09.2008

Säädöskokoelma
392/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Harju

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.03.2008

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.04.2008 Päättynyt PTK 31/2008
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

7

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 8/2008 vp
Valmistunut

21.05.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 2 luvun 6 § ja voimaantulosäännös muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.05.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 58/2008 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.05.2008 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.05.2008 Päättynyt PTK 59/2008
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.06.2008 Päättynyt PTK 62/2008
Istuntopöytäkirjan sivu

12

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.06.2008

Vastaus
EV 54/2008 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin