HE 27/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annetun lain kumoamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

25.11.2011

Voimaantulo

01.12.2011

Säädöskokoelma
1182/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annetun lain kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Talvitie

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.09.2011

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.09.2011 Päättynyt PTK 32/2011
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

7

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 3/2011 vp
Valmistunut

28.10.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 2 §:n 2 ja 3 momentti muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.11.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 62/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 2.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.11.2011 Päättynyt PTK 63/2011
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.11.2011 Päättynyt PTK 66/2011
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.11.2011

Vastaus
EV 31/2011 vp