HE 27/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain muuttamisesta ja yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki yliopistolain muuttamisesta

Vahvistettu

29.06.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
414/2012
Päätös

Hyväksytty

2. Laki yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta

Vahvistettu

29.06.2012

Voimaantulo

01.08.2012

Säädöskokoelma
415/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki yliopistolain muuttamisesta

2. Laki yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Esittelijä

Johtaja Lehikoinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

30.03.2012

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.04.2012 Päättynyt PTK 33/2012
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

10

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 2/2012 vp
Valmistunut

12.06.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina paitsi 2. lakiehdotuksen 1, 9 ja 12 § muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.06.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 66/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 14.6.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.06.2012 Päättynyt PTK 67/2012
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.06.2012 Päättynyt PTK 69/2012
Istuntopöytäkirjan sivu

15

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.06.2012

Vastaus
EV 60/2012 vp