Valtiopaivaasia HE 270/2002

HE 270/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki valtioneuvostosta

Vahvistettu

28.02.2003

Voimaantulo

01.04.2003

Säädöskokoelma
175/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki valtion virkamieslain muuttamisesta

Vahvistettu

28.02.2003

Voimaantulo

01.04.2003

Säädöskokoelma
176/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki ulkoasiainhallintolain muuttamisesta

Vahvistettu

28.02.2003

Voimaantulo

01.04.2003

Säädöskokoelma
177/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valtioneuvostosta

2. Laki valtion virkamieslain muuttamisesta

3. Laki ulkoasiainhallintolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.12.2002

Ministeriö

Valtioneuvoston kanslia

Esittelijä

Alivaltiosihteeri Aaltonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.01.2003

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.01.2003 Päättynyt PTK 179/2002 1
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 13/2002 vp
Valmistunut

11.02.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 43/2002 vp
Valmistunut

06.02.2003

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.02.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 200/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.02.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.02.2003 Päättynyt PTK 201/2002 1
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.02.2003 Päättynyt PTK 208/2002 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.02.2003

​​​​