Valtiopaivaasia HE 270/2004

HE 270/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen ja Ranskan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Ranskan kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

29.04.2005

Voimaantulo

01.08.2005

Säädöskokoelma
271/2005
Sopimussarja
66/2005
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Suomen tasavallan hallituksen ja Ranskan tasavallan hallituksen välillä turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehty yleinen turvallisuussopimus

Asetuksen voimaantulo

01.08.2005

Säädöskokoelma
507/2005
Sopimussarja
67/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Ranskan kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Suomen tasavallan hallituksen ja Ranskan tasavallan hallituksen välillä turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehty yleinen turvallisuussopimus

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.12.2004

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Wallin

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.12.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.02.2005 Päättynyt PTK 4/2005 3
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan ja puolustusvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 6/2005 vp
Valmistunut

17.03.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2004 Suomen tasavallan ja Ranskan tasavallan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Lausunnot

Ulkoasiainvaliokunnan lausunto
UaVL 4/2005 vp
Valmistunut

11.03.2005

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 3/2005 vp
Valmistunut

03.03.2005

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.03.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 28/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 29.03.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.03.2005 Päättynyt PTK 29/2005 4
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.04.2005 Päättynyt PTK 32/2005 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.04.2005