HE 271/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle maataloustuotteiden tuontisuojaa ja hinnanerokorvauksia koskevaksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Tuontimaksulaki

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1519/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki elintarviketuotteiden valmisteverosta

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1520/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki maataloustuotteiden hinnanerokorvauksista

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1521/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki valmisteverotuslain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.03.1994

Säädöskokoelma
1522/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki tullitariffilain sekä sen liitteenä olevan tullitariffin muuttamisesta (Uusi nimike: Laki tullitariffilain liitteenä olevan tullitariffin muuttamisesta, VaVM 76/1993)

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.03.1994

Säädöskokoelma
1523/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Tuontimaksulaki

2) Laki elintarviketuotteiden valmisteverosta

3) Laki maataloustuotteiden hinnanerokorvauksista

4) Laki valmisteverotuslain muuttamisesta

5) Laki tullitariffilain sekä sen liitteenä olevan tullitariffin muuttamisesta (Uusi nimike: Laki tullitariffilain liitteenä olevan tullitariffin muuttamisesta, VaVM 76/1993)

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Maatalousneuvos Hassinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.11.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

3960

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.11.1993 Päättynyt PTK 135/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

4021

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 76/1993 vp
Valmistunut

05.12.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 31/1993 vp
Valmistunut

25.11.1993

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 7/1993 vp
Valmistunut

03.12.1993

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 165/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.12.1993 Päättynyt PTK 166/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.12.1993 Päättynyt PTK 167/1993 20
Istuntopöytäkirjan sivu

4993

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.1993 Päättynyt PTK 169/1993 15-18
Istuntopöytäkirjan sivu

5137

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.12.1993

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot