HE 271/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain, oikeudenkäymiskaaren ja eräiden muiden lakien rikosasioiden käsittelyä käräjäoikeudessa koskevien säännösten muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

31.03.2006

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
243/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

Vahvistettu

31.03.2006

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
244/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki esitutkintalain muuttamisesta

Vahvistettu

31.03.2006

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
245/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki pakkokeinolain muuttamisesta

Vahvistettu

31.03.2006

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
246/2006
Päätös

Hyväksytty

5. Laki käräjäoikeuslain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.03.2006

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
247/2006
Päätös

Hyväksytty

6. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.03.2006

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
248/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

7. Laki sotilasoikeudenkäyntilain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.03.2006

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
249/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

2. Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

3. Laki esitutkintalain muuttamisesta

4. Laki pakkokeinolain muuttamisesta

5. Laki käräjäoikeuslain 17 §:n muuttamisesta

6. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

7. Laki sotilasoikeudenkäyntilain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Välimaa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.12.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.02.2005 Päättynyt PTK 4/2005
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 1/2006 vp
Valmistunut

10.02.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 4., 5. ja 7. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1.-3. ja 6. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että lakialoitteet LA 83/2003 vp, LA 69/2004 vp ja LA 73/2005 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.02.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 7/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.02.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.02.2006 Päättynyt PTK 8/2006
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.02.2006 Päättynyt PTK 12/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.03.2006

Vastaus
EV 6/2006 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot