Valtiopaivaasia HE 271/2010

HE 271/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kalastuslain muuttamisesta ja kalastuslain muuttamisesta annetun lain 108 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kalastuslain muuttamisesta

Vahvistettu

25.03.2011

Voimaantulo

01.04.2012

Säädöskokoelma
270/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki kalastuslain muuttamisesta annetun lain 108 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.03.2011

Voimaantulo

01.04.2011

Säädöskokoelma
270/2011
Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kalastuslain muuttamisesta

2. Laki kalastuslain muuttamisesta annetun lain 108 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

26.11.2010

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Aliranta

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

26.11.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.11.2010 Päättynyt PTK 122/2010 7
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 35/2010 vp
Valmistunut

08.03.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna , että 2. lakiehdotus hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 65/2010 vp
Valmistunut

04.03.2011

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.03.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 167/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 9.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.03.2011 Päättynyt PTK 168/2010 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi 1. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.03.2011 Päättynyt PTK 171/2010 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, 1. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.03.2011