HE 272/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tullilain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki tullilain muuttamisesta

Vahvistettu

28.02.2003

Voimaantulo

15.05.2003

Säädöskokoelma
179/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tullilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Finanssineuvos Alasalmi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.01.2003

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.01.2003 Päättynyt PTK 189/2002
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

12

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 41/2002 vp
Valmistunut

04.02.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi voimaantulosäännös muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.02.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 194/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 05.02.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.02.2003 Päättynyt PTK 195/2002
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.02.2003 Päättynyt PTK 199/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

10

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.02.2003

Vastaus
EV 274/2002 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin