HE 272/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta

Vahvistettu

03.06.2005

Voimaantulo

01.10.2005

Säädöskokoelma
371/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Bäck

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.12.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.02.2005 Päättynyt PTK 4/2005
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 4/2005 vp
Valmistunut

04.03.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.03.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 22/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.03.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.03.2005 Päättynyt PTK 23/2005
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.03.2005 Päättynyt PTK 26/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

01.04.2005

Vastaus
EV 20/2005 vp