HE 272/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 a ja 28 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 a ja 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.03.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
238/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 a ja 28 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Pönkä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.12.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.2006 Päättynyt PTK 130/2006
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 21/2006 vp
Valmistunut

01.02.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena, paitsi 23 a § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.02.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 151/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 02.02.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.02.2007 Päättynyt PTK 152/2006
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.02.2007 Päättynyt PTK 153/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

17

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.02.2007

Vastaus
EV 300/2006 vp