HE 272/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi viestintämarkkinalain, televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 a §:n, radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain 6 §:n sekä viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
336/2010
Päätös

Hyväksytty

2. Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 a §:n muuttamisesta

Voimaantulo

15.05.2010

Säädöskokoelma
337/2010
Päätös

Hyväksytty

3. Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Voimaantulo

15.05.2010

Säädöskokoelma
338/2010
Päätös

Hyväksytty

4. Laki viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Voimaantulo

15.05.2010

Säädöskokoelma
339/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta

2. Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 a §:n muuttamisesta

3. Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

4. Laki viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Viestintäneuvos Ristola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.02.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.02.2010 Päättynyt PTK 5/2010
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 1/2010 vp
Valmistunut

12.03.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.03.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 24/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 25.3.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.03.2010 Päättynyt PTK 30/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.04.2010 Päättynyt PTK 32/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

15

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.04.2010

Vastaus
EV 29/2010 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin