HE 273/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki valtion eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

01.04.2005

Voimaantulo

15.04.2005

Säädöskokoelma
194/2005
Päätös

Hyväksytty

2. Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 7 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.04.2005

Voimaantulo

15.04.2005

Säädöskokoelma
195/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valtion eläkelain muuttamisesta

2. Laki valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Rask

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.12.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.02.2005 Päättynyt PTK 4/2005
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 1/2005 vp
Valmistunut

08.02.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.02.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 8/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.02.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.02.2005 Päättynyt PTK 9/2005
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.02.2005 Päättynyt PTK 12/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.02.2005

Vastaus
EV 3/2005 vp