HE 273/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta

(Kudoslaki)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

11.05.2007

Voimaantulo

01.06.2007

Säädöskokoelma
547/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Kattelus

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.12.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.2006 Päättynyt PTK 130/2006
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

7

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 57/2006 vp
Valmistunut

26.01.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 1 a ja 2 § sekä voimaantulosäännös muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.01.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 149/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 31.01.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
31.01.2007 Päättynyt PTK 150/2006
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.02.2007 Päättynyt PTK 153/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.04.2007

Vastaus
EV 284/2006 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin