Valtiopaivaasia HE 273/2009

HE 273/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kaivoslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Kaivoslaki

Vahvistettu

10.06.2011

Voimaantulo

01.07.2011

Säädöskokoelma
621/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ydinenergialain muuttamisesta

Vahvistettu

10.06.2011

Voimaantulo

01.07.2011

Säädöskokoelma
622/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki maastoliikennelain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.06.2011

Voimaantulo

01.07.2011

Säädöskokoelma
623/2011
Päätös

Hyväksytty

4. Laki säteilylain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.06.2011

Voimaantulo

01.07.2011

Säädöskokoelma
624/2011
Päätös

Hyväksytty

5. Laki erämaalain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.06.2011

Voimaantulo

01.07.2011

Säädöskokoelma
625/2011
Päätös

Hyväksytty

6. Laki saamelaiskäräjistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.06.2011

Voimaantulo

01.07.2011

Säädöskokoelma
626/2011
Päätös

Hyväksytty

7. Laki luonnonsuojelulain 53 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.06.2011

Voimaantulo

01.07.2011

Säädöskokoelma
627/2011
Päätös

Hyväksytty

8. Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.06.2011

Voimaantulo

01.07.2011

Säädöskokoelma
628/2011
Päätös

Hyväksytty

9. Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

10.06.2011

Voimaantulo

01.07.2011

Säädöskokoelma
629/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Kaivoslaki

2. Laki ydinenergialain muuttamisesta

3. Laki maastoliikennelain 4 §:n muuttamisesta

4. Laki säteilylain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

5. Laki erämaalain 6 §:n muuttamisesta

6. Laki saamelaiskäräjistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

7. Laki luonnonsuojelulain 53 §:n muuttamisesta

8. Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

9. Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

22.12.2009

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Liukko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.02.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.02.2010 Päättynyt PTK 3/2010 4
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 49/2010 vp
Valmistunut

25.02.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että 3.-9. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että lakialoite (LA 120/2010 vp ) hylätään ja että toimenpidealoite (TPA 47/2010 vp ) hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 32/2010 vp
Valmistunut

21.10.2010

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 7/2010 vp
Valmistunut

05.05.2010

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.03.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 163/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 3.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.03.2011 Keskeytetty PTK 165/2010 2
04.03.2011 Suureen valiokuntaan PTK 166/2010 3 12-14
Päätös

Kun eduskunta ei muuttamattomana hyväksynyt mietintöä, asia lähetettiin suureen valiokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 2/2010 vp
Valmistunut

04.03.2011

Päätösehdotus

Käsiteltyään asian suuri valiokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuten eduskunnan päätöksen mukaisina, mutta 1. lakiehdotuksen 182 § näin kuuluvana:

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.03.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 166/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 8.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

Jatkettu ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.03.2011 Keskeytetty PTK 167/2010 9
09.03.2011 Päättynyt PTK 168/2010 4 4
Päätös

Eduskunta pysyi asiasta tekemässään päätöksessä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.03.2011 Päättynyt PTK 171/2010 16 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 153 §:n 2 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huo mioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.05.2011

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot