Valtiopaivaasia HE 273/2010

HE 273/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

11.03.2011

Voimaantulo

31.03.2011

Säädöskokoelma
219/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki työntekijän eläkelain 171 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.03.2011

Voimaantulo

31.03.2011

Säädöskokoelma
220/2011
Päätös

Hyväksytty

3. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 29 e ja 29 g §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.03.2011

Voimaantulo

31.03.2011

Säädöskokoelma
221/2011
Päätös

Hyväksytty

4. Laki eläkesäätiölain muuttamisesta

Vahvistettu

11.03.2011

Voimaantulo

31.03.2011

Säädöskokoelma
222/2011
Päätös

Hyväksytty

5. Laki vakuutuskassalain 83 d ja 135 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.03.2011

Voimaantulo

31.03.2011

Säädöskokoelma
223/2011
Päätös

Hyväksytty

6. Laki eläkesäätiölain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

11.03.2011

Voimaantulo

31.03.2011

Säädöskokoelma
224/2011
Päätös

Hyväksytty

7. Laki vakuutuskassalain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

11.03.2011

Voimaantulo

31.03.2011

Säädöskokoelma
225/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain muuttamisesta

2. Laki työntekijän eläkelain 171 §:n muuttamisesta

3. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 29 e ja 29 g §:n muuttamisesta

4. Laki eläkesäätiölain muuttamisesta

5. Laki vakuutuskassalain 83 d ja 135 §:n muuttamisesta

6. Laki eläkesäätiölain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

7. Laki vakuutuskassalain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

26.11.2010

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Johtaja Backman

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

26.11.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.11.2010 Päättynyt PTK 122/2010 9
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 50/2010 vp
Valmistunut

27.01.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että 2.-7. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 6 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.01.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 146/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 1.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.02.2011 Päättynyt PTK 147/2010 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.02.2011 Päättynyt PTK 152/2010 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.02.2011