HE 273/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten sekä yleissopimukseen liittyvän kiinteiden irtolastien aluskuljetuksia koskevan kansainvälisen säännöstön (IMSBC-säännöstö) pakottavan osan hyväksymisestä lukuun ottamatta säännöstön 1 liitettä ja laiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja IMSBC-säännöstön soveltamisesta

Päätökset

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Muutosten hyväksyminen ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen, sellaisena kuin se on muutettuna

Asetuksen voimaantulo

16.02.2015

Säädöskokoelma
113/2015
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten sekä yleissopimukseen liittyvän kiinteiden irtolastien aluskuljetuksia koskevan kansainvälisen säännöstön (IMSBC-säännöstö) pakottavan osan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja IMSBC-säännöstön soveltamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Muutosten hyväksyminen ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen, sellaisena kuin se on muutettuna

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Kojo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.11.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.12.2014 Päättynyt PTK 122/2014
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

34

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 27/2014 vp
Valmistunut

04.12.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetut yleissopimuksen liitteeseen tehdyt muutokset, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun yleissopimukseen liittyvän kansainvälisen säännöstön pakottavan osan, lukuun ottamatta säännöstön 1 liitettä, siltä osin kuin säännöstö kuuluu Suomen toimivaltaan ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.12.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 127/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.12.2014 Päättynyt PTK 128/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.12.2014 Päättynyt PTK 130/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen liitteen. Eduskunta hyväksyi yleissopimukseen liittyvän kansainvälisen säännöstön pakottavan osan, lukuun ottamatta säännöstön 1. liitettä. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.12.2014

Vastaus
EV 236/2014 vp