HE 274/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.04.2005

Voimaantulo

01.06.2005

Säädöskokoelma
215/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Liikenneneuvos Miettinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.12.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.02.2005 Päättynyt PTK 4/2005
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

7

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 4/2005 vp
Valmistunut

01.03.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 23 a § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.03.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 18/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 03.03.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.03.2005 Päättynyt PTK 19/2005
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.03.2005 Päättynyt PTK 21/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.03.2005

Vastaus
EV 18/2005 vp