HE 274/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi seutuyhteistyökokeilusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki seutuyhteistyökokeilusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.03.2007

Voimaantulo

15.03.2007

Säädöskokoelma
210/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki seutuyhteistyökokeilusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Luhtala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.01.2007

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.01.2007 Päättynyt PTK 138/2006
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

13

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 41/2006 vp
Valmistunut

08.02.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.02.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 155/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 09.02.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.02.2007 Päättynyt PTK 156/2006
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.02.2007 Päättynyt PTK 158/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

11

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.02.2007

Vastaus
EV 318/2006 vp