HE 274/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Voimaantulo

10.05.2010

Säädöskokoelma
312/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Voimaantulo

10.05.2010

Säädöskokoelma
313/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Voimaantulo

10.05.2010

Säädöskokoelma
314/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Voimaantulo

10.05.2010

Säädöskokoelma
315/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

2. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

3. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta

4. Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Korhonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.02.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.02.2010 Päättynyt PTK 5/2010
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 3/2010 vp
Valmistunut

09.04.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.04.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 36/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 14.4.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.04.2010 Keskeytetty PTK 37/2010
15.04.2010 Päättynyt PTK 38/2010 1-11
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.04.2010 Keskeytetty PTK 39/2010
21.04.2010 Päättynyt PTK 40/2010 1-6
Istuntopöytäkirjan sivu

10

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.04.2010

Vastaus
EV 46/2010 vp