HE 275/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

10.04.2015

Voimaantulo

01.06.2015

Säädöskokoelma
358/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Teollisuusneuvos Koivumäki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.11.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.12.2014 Päättynyt PTK 122/2014
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

36

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 26/2014 vp
Valmistunut

13.01.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.01.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 138/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 20.1.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.01.2015 Päättynyt PTK 139/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.01.2015 Päättynyt PTK 143/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

13

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

01.04.2015

Vastaus
EV 262/2014 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin