HE 276/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Suomen välillä Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta Kansainvälisen

Vahvistettu

25.03.2011

Voimaantulo

24.04.2011

Säädöskokoelma
279/2011
Sopimussarja
37/2011
Päätös

Hyväksytty

rikostuomioistuimen kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien

määräysten voimaansaattamisesta

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Sopimus Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Suomen hallituksen välillä Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta

Asetuksen voimaantulo

24.04.2011

Säädöskokoelma
307/2011
Sopimussarja
38/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta Kansainvälisen

rikostuomioistuimen kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien

määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Sopimus Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Suomen hallituksen välillä Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Mäkelä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.12.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.2010 Päättynyt PTK 127/2010
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

8

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 11/2010 vp
Valmistunut

18.01.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.01.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 141/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 21.1.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.01.2011 Päättynyt PTK 142/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.01.2011 Päättynyt PTK 143/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

01.02.2011

Vastaus
EV 281/2010 vp