Valtiopaivaasia HE 277/2009

HE 277/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vesilainsäädännön uudistamiseksi

Päätökset

1. Vesilaki

Vahvistettu

27.05.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
587/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

27.05.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
588/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Vahvistettu

27.05.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
589/2011
Päätös

Hyväksytty

4. Laki vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.05.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
590/2011
Päätös

Hyväksytty

5. Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 ja 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.05.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
591/2011
Päätös

Hyväksytty

6. Laki luotsauslain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.05.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
592/2011
Päätös

Hyväksytty

7. Laki peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.05.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
593/2011
Päätös

Hyväksytty

8. Laki luonnonsuojelulain 53 ja 57 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.05.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
594/2011
Päätös

Hyväksytty

9. Laki vesiliikennelain 4 ja 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.05.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
595/2011
Päätös

Hyväksytty

10. Laki maastoliikennelain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.05.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
596/2011
Päätös

Hyväksytty

11. Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

Vahvistettu

27.05.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
597/2011
Päätös

Hyväksytty

12. Laki Neuvostoliiton kanssa Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännöstä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.05.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
598/2011
Päätös

Hyväksytty

13. Laki patoturvallisuuslain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.05.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
599/2011
Päätös

Hyväksytty

14. Laki kalastuslain muuttamisesta

Vahvistettu

27.05.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
600/2011
Päätös

Hyväksytty

15. Laki eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.05.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
601/2011
Päätös

Hyväksytty

16. Laki eräistä vesien käyttämistä varten myönnettävistä oikeuksista annetun lain 2 ja 3 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

27.05.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
602/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Vesilaki

2. Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

3. Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

4. Laki vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä annetun lain muuttamisesta

5. Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 ja 12 §:n muuttamisesta

6. Laki luotsauslain 5 §:n muuttamisesta

7. Laki peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetun lain muuttamisesta

8. Laki luonnonsuojelulain 53 ja 57 a §:n muuttamisesta

9. Laki vesiliikennelain 4 ja 19 §:n muuttamisesta

10. Laki maastoliikennelain 4 §:n muuttamisesta

11. Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

12. Laki Neuvostoliiton kanssa Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännöstä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

13. Laki patoturvallisuuslain 3 §:n muuttamisesta

14. Laki kalastuslain muuttamisesta

15. Laki eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

16. Laki eräistä vesien käyttämistä varten myönnettävistä oikeuksista annetun lain 2 ja 3 §:n kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.01.2010

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Salila

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.02.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.02.2010 Päättynyt PTK 9/2010 2
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 22/2010 vp
Valmistunut

03.03.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa, että 3.-16. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, ja että hyväksytään 3 lausumaa.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 61/2010 vp
Valmistunut

02.03.2011

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 16/2010 vp
Valmistunut

13.10.2010

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 13/2010 vp
Valmistunut

17.06.2010

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.03.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 166/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 8.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.03.2011 Päättynyt PTK 167/2010 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.03.2011 Päättynyt PTK 170/2010 13
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.05.2011