Valtiopaivaasia HE 278/2010

HE 278/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle tuomioistuinharjoittelua koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1. Laki käräjäoikeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

10.06.2011

Voimaantulo

01.10.2011

Säädöskokoelma
608/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki hovioikeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

10.06.2011

Voimaantulo

01.10.2011

Säädöskokoelma
609/2011
Päätös

Hyväksytty

3. Laki hallinto-oikeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

10.06.2011

Voimaantulo

01.10.2011

Säädöskokoelma
610/2011
Päätös

Hyväksytty

4. Laki avioliittolain 17 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.06.2011

Voimaantulo

01.10.2011

Säädöskokoelma
611/2011
Päätös

Hyväksytty

5. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 luvun 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.06.2011

Voimaantulo

01.10.2011

Säädöskokoelma
612/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki käräjäoikeuslain muuttamisesta

2. Laki hovioikeuslain muuttamisesta

3. Laki hallinto-oikeuslain muuttamisesta

4. Laki avioliittolain 17 a §:n muuttamisesta

5. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 luvun 8 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.12.2010

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Liljeroos

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.12.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2010 Päättynyt PTK 126/2010 40
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 41/2010 vp
Valmistunut

22.02.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että 2.-5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.02.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 160/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 24.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.02.2011 Päättynyt PTK 161/2010 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.03.2011 Päättynyt PTK 163/2010 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.05.2011