Valtiopaivaasia HE 278/2014

HE 278/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaki

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
873/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
874/2015
Päätös

Hyväksytty

3. Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
875/2015
Päätös

Hyväksytty

4. Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
876/2015
Päätös

Hyväksytty

5. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
877/2015
Päätös

Hyväksytty

6. Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
878/2015
Päätös

Hyväksytty

7. Laki valtion eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
879/2015
Päätös

Hyväksytty

8. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
880/2015
Päätös

Hyväksytty

9. Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
881/2015
Päätös

Hyväksytty

10. Laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
882/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

11. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
883/2015
Päätös

Hyväksytty

12. Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 8 ja 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
884/2015
Päätös

Hyväksytty

13. Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 7 ja 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
885/2015
Päätös

Hyväksytty

14. Laki opintotukilain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
886/2015
Päätös

Hyväksytty

15. Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
887/2015
Päätös

Hyväksytty

16. Laki vammaisetuuksista annetun lain 9 ja 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
888/2015
Päätös

Hyväksytty

17. Laki takuueläkkeestä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
889/2015
Päätös

Hyväksytty

18. Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.08.2015

Voimaantulo

01.01.2016

Säädöskokoelma
890/2015
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaki

2. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta

3. Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta

4. Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta

5. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

6. Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta

7. Laki valtion eläkelain muuttamisesta

8. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

9. Laki kansaneläkelain muuttamisesta

10. Laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjälle annetun lain muuttamisesta

11. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

12. Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 8 ja 14 §:n muuttamisesta

13. Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 7 ja 11 §:n muuttamisesta

14. Laki opintotukilain 6 §:n muuttamisesta

15. Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 13 §:n muuttamisesta

16. Laki vammaisetuuksista annetun lain 9 ja 12 §:n muuttamisesta

17. Laki takuueläkkeestä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

18. Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.11.2014

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Muinonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.11.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.2014 Päättynyt PTK 122/2014 6
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 50/2014 vp
Valmistunut

18.02.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että 2.-9., 11. ja 13.-18. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1., 10. ja 12. lakiehdotus hyväksytään muutettuina

Lausunnot

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 47/2014 vp
Valmistunut

22.01.2015

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 17/2014 vp
Valmistunut

30.01.2015

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.02.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 158/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 24.2.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.02.2015 Päättynyt PTK 159/2014 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.02.2015 Poistettu PTK 162/2014 7
03.03.2015 Päättynyt PTK 163/2014 19
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.06.2015