Valtiopaivaasia HE 279/2014

HE 279/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.01.2017

Säädöskokoelma
315/2015
Päätös

Hyväksytty

2. Laki työntekijän eläkelain 168 §:n 3 momentin väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

31.03.2015

Säädöskokoelma
316/2015
Päätös

Hyväksytty

3. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.01.2017

Säädöskokoelma
317/2015
Päätös

Hyväksytty

4. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.01.2017

Säädöskokoelma
318/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.01.2017

Säädöskokoelma
319/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.01.2017

Säädöskokoelma
320/2015
Päätös

Hyväksytty

7. Laki maatalousyrittäjän eläkelain 125 ja 128 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.01.2017

Säädöskokoelma
321/2015
Päätös

Hyväksytty

8. Laki eläkesäätiölain muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.01.2017

Säädöskokoelma
322/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

9. Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.01.2017

Säädöskokoelma
323/2015
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta

2. Laki työntekijän eläkelain 168 §:n 3 momentin väliaikaisesta muuttamisesta

3. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta

4. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

5. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

6. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

7. Laki maatalousyrittäjän eläkelain 125 ja 128 a §:n muuttamisesta

8. Laki eläkesäätiölain muuttamisesta

9. Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.11.2014

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylimatemaatikko Kuusela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.11.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.2014 Päättynyt PTK 122/2014 7
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 46/2014 vp
Valmistunut

12.02.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että 2., 3., 6., 7. ja 9. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1., 4., 5. ja 8. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 47/2014 vp
Valmistunut

13.01.2015

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.02.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 154/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 17.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.02.2015 Päättynyt PTK 155/2014 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.02.2015 Poistettu PTK 158/2014 8
24.02.2015 Päättynyt PTK 159/2014 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.03.2015