Valtiopaivaasia HE 28/2003

HE 28/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Ulkomaalaislaki

Vahvistettu

30.04.2004

Voimaantulo

01.05.2004

Säädöskokoelma
301/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rikoslain 47 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.2004

Voimaantulo

01.05.2004

Säädöskokoelma
302/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.2004

Voimaantulo

01.05.2004

Säädöskokoelma
303/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Ulkomaalaislaki

2. Laki rikoslain 47 luvun 6 a §:n muuttamisesta

3. Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.06.2003

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Kantola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.06.2003

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.2003 Päättynyt PTK 40/2003 18
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Yhteiskeskustelu

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 4/2004 vp
Valmistunut

02.04.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen HE 151/2003 vp sisältyvä 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että hallituksen esityksiin HE 28/2003 vp ja HE 151/2003 vp sisältyvien 1-3 lakiehdotuksen pohjalta hyväksytään 1-3 lakiehdotus muutettuina, että lakialoitteet LA 68/2003 vp, LA 126/2003 vp ja LA 163/2003 vp hylätään, että toimenpidealoite TPA 6/2003 vp hylätään ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 4/2004 vp
Valmistunut

05.03.2004

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 1/2004 vp
Valmistunut

09.03.2004

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.04.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 38/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.04.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.04.2004 Keskeytetty PTK 39/2004 1 1
15.04.2004 Suureen valiokuntaan PTK 40/2004 1 1-37
Päätös

Valiokunnan ehdotusta ei hyväksytty muuttamattomana ja lakiehdotukset lähetettiin suureen valiokuntaan.

Huomautus

Eduskunta hyväksyi 1. lakiehdotuksen muutoin hallintovaliokunnan mietinnön mukaisena paitsi 73 ja 81 §:n osalta muutettuina. Hallituksen esitykseen sisältyvät 2.-4. lakiehdotus hyväksyttiin hallintovaliokunnan ehdotuksen mukaisina.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 1/2004 vp
Valmistunut

15.04.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ilmoitti, että suuri valiokunta yhtyy eduskunnan asiassa tekemään päätökseen.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.04.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 41/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään kolmanteen istuntoon.

Jatkettu ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.04.2004 Päättynyt PTK 42/2004 1

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.04.2004 Keskeytetty PTK 45/2004 4
23.04.2004 Päättynyt PTK 47/2004 1 1-6
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, hallituksen esitykseen HE 28/2003 vp sisältyvä 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan liikenteenharjoittajan seuraamusmaksun perimismahdollisuudesta maksun määräämisen lainvoimaisuuden puuttumisesta huolimatta sekä lakiehdotuksen 118 §:n 3 momentista, 119 §:n 3 momentista ja 120 §:n 3 momentista samoin kuin 133 §:n 4 momentista sekä 191 §:n 1 momentin 10 kohdasta tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautuksen otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.04.2004

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot