Valtiopaivaasia HE 28/2004

HE 28/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta

Päätökset

1. Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

14.10.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
821/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rikoslain 49 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

14.10.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
822/2005
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

3. Laki tekijänoikeuslain 21 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta

2. Laki rikoslain 49 luvun muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.03.2004

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Johtaja Liedes

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.03.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.03.2004 Päättynyt PTK 30/2004 3
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Yhteiskeskustelu

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 6/2005 vp
Valmistunut

16.06.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen sisältyvä 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että hyväksytään uusi 3. lakiehdotus ja että hyväksytään 2 lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 7/2005 vp
Valmistunut

10.03.2005

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 5/2005 vp
Valmistunut

15.04.2005

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 24/2005 vp
Valmistunut

14.06.2005

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.09.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 82/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 07.09.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.09.2005 Keskeytetty PTK 83/2005 2
09.09.2005 Suureen valiokuntaan PTK 85/2005 3 1-4
Päätös

Valiokunnan ehdotusta ei hyväksytty muuttamattomana ja lakiehdotukset lähetettiin suureen valiokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 1/2005 vp
Valmistunut

23.09.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään eduskunnan päätöksen mukaisesti, että 1. lakiehdotus hyväksytään muuten eduskunnan päätöksen mukaisena, mutta 21 § ja johtolause muutettuina, että 3. lakiehdotus hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.09.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 96/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 29.09.2005 pidettävään istuntoon.

Jatkettu ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.09.2005 Päättynyt PTK 97/2005 2

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.10.2005 Keskeytetty PTK 99/2005 3
05.10.2005 Päättynyt PTK 100/2005 1 1-4
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä jatketussa käsittelyssä päätetyn 1. ja 2. lakiehdotuksen ja pysyi ensimmäisessä jatketussa käsittelyssä tekemässään päätöksessä 3. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

PeVL 7/2005 vp: Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 16 §:stä, 16 a §:n 1 ja 2 momentista, 16 d §:n 1 momentista, 17 §:n 2 ja 3 momentista, 21 §:n 4 momentista, 25 i §:n 2 momentista, 26 §:n 2 momentista, 47 a §:n 5 momentista, 54 §:n 1 momentista ja voimaantulosäännöksestä tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.PeVL 24/2005 vp: Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan sen 21 §:n 4 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.10.2005

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​