HE 28/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle nuorisolaiksi sekä laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Nuorisolaki

Vahvistettu

27.01.2006

Voimaantulo

01.03.2006

Säädöskokoelma
72/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.01.2006

Voimaantulo

01.03.2006

Säädöskokoelma
73/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Nuorisolaki

2. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Norbäck

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.04.2005

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.04.2005 Päättynyt PTK 37/2005
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 15/2005 vp
Valmistunut

08.12.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin muuttamattomana paitsi 8 § muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.12.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 134/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 09.12.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.12.2005 Pantu pöydälle PTK 135/2005
12.12.2005 Keskeytetty PTK 136/2005
13.12.2005 Päättynyt PTK 137/2005 8,9
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.12.2005 Päättynyt PTK 141/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.12.2005

Vastaus
EV 219/2005 vp