HE 28/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisradioverosta sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki yleisradioverosta

Vahvistettu

31.08.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
484/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki verotusmenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.08.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
485/2012
Päätös

Hyväksytty

3. Laki ennakkoperintälain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.08.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
486/2012
Päätös

Hyväksytty

4. Laki verontilityslain muuttamisesta

Vahvistettu

31.08.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
487/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki veronkantolain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.08.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
488/2012
Päätös

Hyväksytty

6. Laki tuloverolain muuttamisesta

Vahvistettu

31.08.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
489/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

7. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.08.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
490/2012
Päätös

Hyväksytty

8. Laki maatilatalouden tuloverolain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.08.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
491/2012
Päätös

Hyväksytty

9. Laki arvonlisäverolain 79 ja 85 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.08.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
492/2012
Päätös

Hyväksytty

10. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.08.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
493/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki yleisradioverosta

2. Laki verotusmenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

3. Laki ennakkoperintälain 1 §:n muuttamisesta

4. Laki verontilityslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

5. Laki veronkantolain 4 §:n muuttamisesta

6. Laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

7. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

8. Laki maatilatalouden tuloverolain 6 §:n muuttamisesta

9. Laki arvonlisäverolain 79 ja 85 a §:n muuttamisesta

10. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Vanhanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.04.2012

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.04.2012 Päättynyt PTK 33/2012
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.

Yhteiskeskustelu
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 14/2012 vp
Valmistunut

13.06.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että 2., 3., 5. ja 7.-10. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1., 4. ja 6. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.06.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 66/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 14.6.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.06.2012 Päättynyt PTK 67/2012
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.06.2012 Päättynyt PTK 70/2012
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.06.2012

Vastaus
EV 66/2012 vp