Valtiopaivaasia HE 28/2014

HE 28/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hyljetuotteiden kaupasta ja metsästyslain 43 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki hyljetuotteiden kaupasta

Vahvistettu

07.11.2014

Säädöskokoelma
904/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki metsästyslain 43 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.11.2014

Säädöskokoelma
905/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki hyljetuotteiden kaupasta

2. Laki metsästyslain 43 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.04.2014

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Sampalahti

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.04.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.04.2014 Päättynyt PTK 38/2014 6
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 12/2014 vp
Valmistunut

02.10.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 2 ja 3 § muutettuina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 12/2014 vp
Valmistunut

07.05.2014

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.10.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 93/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 8.10.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.10.2014 Päättynyt PTK 94/2014 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.10.2014 Päättynyt PTK 98/2014 13
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.10.2014

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin