HE 280/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuomareiden nimittämisestä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

10.06.2011

Voimaantulo

01.07.2011

Säädöskokoelma
614/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki hovioikeuslain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.06.2011

Voimaantulo

01.07.2011

Säädöskokoelma
615/2011
Päätös

Hyväksytty

3. Laki hallinto-oikeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

10.06.2011

Voimaantulo

01.07.2011

Säädöskokoelma
616/2011
Päätös

Hyväksytty

4. Laki käräjäoikeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

10.06.2011

Voimaantulo

01.07.2011

Säädöskokoelma
617/2011
Päätös

Hyväksytty

5. Laki vakuutusoikeuslain 8 ja 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.06.2011

Voimaantulo

01.07.2011

Säädöskokoelma
618/2011
Päätös

Hyväksytty

6. Laki markkinaoikeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

10.06.2011

Voimaantulo

01.07.2011

Säädöskokoelma
619/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta

2. Laki hovioikeuslain 8 §:n muuttamisesta

3. Laki hallinto-oikeuslain muuttamisesta

4. Laki käräjäoikeuslain muuttamisesta

5. Laki vakuutusoikeuslain 8 ja 14 §:n muuttamisesta

6. Laki markkinaoikeuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Hallavainio

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.12.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.2010 Päättynyt PTK 126/2010
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

42

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 38/2010 vp
Valmistunut

10.02.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että 2.-6. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 10 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.02.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 154/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 15.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.02.2011 Päättynyt PTK 155/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.02.2011 Päättynyt PTK 159/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

10

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.05.2011

Vastaus
EV 327/2010 vp