Valtiopaivaasia HE 282/2010

HE 282/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle lasten suojelemista seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

20.05.2011

Voimaantulo

01.10.2011

Säädöskokoelma
539/2011
Sopimussarja
87/2011
Päätös

Hyväksytty

2. Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

20.05.2011

Voimaantulo

01.06.2011

Säädöskokoelma
540/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki liiketoimintakiellosta annetun lain 3 ja 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.05.2011

Voimaantulo

01.06.2011

Säädöskokoelma
541/2011
Päätös

Hyväksytty

4. Laki lastensuojelulain 25 ja 25 d §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.05.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
542/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

6. Laki rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.05.2011

Voimaantulo

01.10.2011

Säädöskokoelma
543/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Euroopan neuvoston yleissopimus lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan

Asetuksen voimaantulo

01.10.2011

Säädöskokoelma
1037/2011
Sopimussarja
88/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki rikoslain muuttamisesta

3. Laki liiketoimintakiellosta annetun lain 3 ja 11 §:n muuttamisesta

4. Laki lastensuojelulain 25 ja 25 d §:n muuttamisesta

5. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta

6. Laki rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Euroopan neuvoston yleissopimus lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.12.2010

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Kanerva

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.12.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2010 Päättynyt PTK 126/2010 37
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 43/2010 vp
Valmistunut

08.03.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun yleissopimuksen siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan, että 1. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 2., 4. ja 6. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että 5. lakiehdotus hylätään ja että lakialoitteet LA 49/2007 vp, LA 17/2010 vp, LA 43/2010 vp, LA 49/2010 vp ja LA 57/2010 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.03.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 167/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 9.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.03.2011 Päättynyt PTK 168/2010 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän 1.-4. ja 6. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen sisältyvän 5. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.03.2011 Päättynyt PTK 171/2010 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.-4. ja 6. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen sisältyvän 5. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.05.2011

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot