Valtiopaivaasia HE 283/2009

HE 283/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.2010

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
433/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.2010

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
434/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki lääkelain 57 a ja 57 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.2010

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
435/2010
Päätös

Hyväksytty

4. Laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.2010

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
436/2010
Päätös

Hyväksytty

5. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.2010

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
437/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

2. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a §:n muuttamisesta

3. Laki lääkelain 57 a ja 57 b §:n muuttamisesta

4. Laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta

5. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

22.01.2010

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kaartamo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.02.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.02.2010 Päättynyt PTK 5/2010 10
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 2/2010 vp
Valmistunut

16.03.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että 3. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1., 2. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina paitsi 1. lakiehdotuksen 23 b §, 2. lakiehdotuksen 6 a § ja 5. lakiehdotuksen 1 § muutettuina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.03.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 27/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 23.3.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.03.2010 Keskeytetty PTK 28/2010 1
24.03.2010 Päättynyt PTK 29/2010 1 1-7
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.04.2010 Keskeytetty PTK 32/2010 17
07.04.2010 Päättynyt PTK 33/2010 1 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.05.2010

​​​​