HE 283/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.2010

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
433/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.2010

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
434/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki lääkelain 57 a ja 57 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.2010

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
435/2010
Päätös

Hyväksytty

4. Laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.2010

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
436/2010
Päätös

Hyväksytty

5. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

21.05.2010

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
437/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

2. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a §:n muuttamisesta

3. Laki lääkelain 57 a ja 57 b §:n muuttamisesta

4. Laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta

5. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kaartamo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.02.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.02.2010 Päättynyt PTK 5/2010
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

10

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 2/2010 vp
Valmistunut

16.03.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että 3. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1., 2. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina paitsi 1. lakiehdotuksen 23 b §, 2. lakiehdotuksen 6 a § ja 5. lakiehdotuksen 1 § muutettuina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.03.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 27/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 23.3.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.03.2010 Keskeytetty PTK 28/2010
24.03.2010 Päättynyt PTK 29/2010 1-7
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.04.2010 Keskeytetty PTK 32/2010
07.04.2010 Päättynyt PTK 33/2010 1
Istuntopöytäkirjan sivu

17

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.05.2010

Vastaus
EV 32/2010 vp