Valtiopaivaasia HE 283/2010

HE 283/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 20 luvun muuttamisesta

Päätökset

1. Laki rikoslain 20 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

13.05.2011

Voimaantulo

01.06.2011

Säädöskokoelma
495/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoslain 20 luvun muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.12.2010

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Kanerva

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.12.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2010 Päättynyt PTK 126/2010 38
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 37/2010 vp
Valmistunut

09.02.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että lakialoite LA 20/2010 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.02.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 153/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.02.2011 Päättynyt PTK 154/2010 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.02.2011 Päättynyt PTK 155/2010 14
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.04.2011

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​