Valtiopaivaasia HE 284/2010

HE 284/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa sekä laeiksi oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 23 §:n ja velan vanhentumisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa

Vahvistettu

29.04.2011

Voimaantulo

21.05.2011

Säädöskokoelma
394/2011
Päätös

Hyväksytty

2. Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.04.2011

Voimaantulo

21.05.2011

Säädöskokoelma
395/2011
Päätös

Hyväksytty

3. Laki velan vanhentumisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.04.2011

Voimaantulo

21.05.2011

Säädöskokoelma
396/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa

2. Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 23 §:n muuttamisesta

3. Laki velan vanhentumisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.12.2010

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Leppänen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.12.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2010 Päättynyt PTK 126/2010 43
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 32/2010 vp
Valmistunut

26.01.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.01.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 145/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 28.1.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.01.2011 Päättynyt PTK 146/2010 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.02.2011 Päättynyt PTK 147/2010 14
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.04.2011

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin