Valtiopaivaasia HE 284/2014

HE 284/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

10.04.2015

Säädöskokoelma
373/2015
Päätös

Hyväksytty

2. Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

10.04.2015

Säädöskokoelma
374/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista

Päätös

Hyväksytty

2. Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen valinnainen pöytäkirja

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista

2. Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen valinnainen pöytäkirja

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.12.2014

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Kosonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.12.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.2014 Päättynyt PTK 127/2014 2
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 51/2014 vp
Valmistunut

25.02.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun yleissopimuksen ja yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan, että 1. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.02.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 160/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 26.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.02.2015 Päättynyt PTK 161/2014 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.03.2015 Päättynyt PTK 163/2014 20
Päätös

Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen ja yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.04.2015

​​​​