Valtiopaivaasia HE 285/2010

HE 285/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 32 luvun 6 ja 14 §:n sekä kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki rikoslain 32 luvun 6 ja 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.03.2011

Voimaantulo

01.06.2011

Säädöskokoelma
191/2011
Päätös

Hyväksytty

2. Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.03.2011

Voimaantulo

01.06.2011

Säädöskokoelma
192/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoslain 32 luvun 6 ja 14 §:n muuttamisesta

2. Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.12.2010

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Marttunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.12.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2010 Päättynyt PTK 126/2010 44
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 31/2010 vp
Valmistunut

21.01.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.01.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 143/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 26.1.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.01.2011 Päättynyt PTK 144/2010 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.02.2011 Päättynyt PTK 147/2010 13
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.02.2011

​​​​