HE 287/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoitusrahastolain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.2010

Voimaantulo

01.07.2010

Säädöskokoelma
559/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Knuutinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.02.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.02.2010 Päättynyt PTK 5/2010
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

14

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 11/2010 vp
Valmistunut

11.05.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.05.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 52/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 20.5.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.05.2010 Päättynyt PTK 54/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.05.2010 Keskeytetty PTK 56/2010
01.06.2010 Päättynyt PTK 58/2010 1
Istuntopöytäkirjan sivu

21

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.06.2010

Vastaus
EV 77/2010 vp