Valtiopaivaasia HE 288/2014

HE 288/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.06.2015

Säädöskokoelma
504/2015
Päätös

Hyväksytty

2. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 71 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.06.2015

Säädöskokoelma
505/2015
Päätös

Hyväksytty

3. Laki rikoslain 46 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.06.2015

Säädöskokoelma
506/2015
Päätös

Hyväksytty

4. Laki ulkomaalaislain 36 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.06.2015

Säädöskokoelma
507/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.06.2015

Säädöskokoelma
508/2015
Päätös

Hyväksytty

6. Laki Tullilain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.06.2015

Säädöskokoelma
509/2015
Päätös

Hyväksytty

7. Laki rajavartiolain muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.06.2015

Säädöskokoelma
510/2015
Päätös

Hyväksytty

8. Laki alusliikennepalvelulain muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.06.2015

Säädöskokoelma
511/2015
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain muuttamisesta

2. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 71 §:n muuttamisesta

3. Laki rikoslain 46 luvun 1 §:n muuttamisesta

4. Laki ulkomaalaislain 36 §:n muuttamisesta

5. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

6. Laki Tullilain 14 §:n muuttamisesta

7. Laki rajavartiolain muuttamisesta

8. Laki alusliikennepalvelulain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.12.2014

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lähetystöneuvos Suikkari-Kleven

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.12.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.2014 Päättynyt PTK 127/2014 6
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 44/2014 vp
Valmistunut

28.01.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 1.-3. ja 5.-8. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 4. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.01.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 146/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 3.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.02.2015 Päättynyt PTK 147/2014 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.2015 Päättynyt PTK 150/2014 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.02.2015