HE 289/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen hyväksymisestä

Päätökset

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1) Ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen hyväksymisestä

Asetuksen voimaantulo

01.08.1994

Säädöskokoelma
659/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1) Ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen hyväksymisestä

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Wrede

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

30.11.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

4618

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.12.1993 Päättynyt PTK 155/1993 3, 4
Istuntopöytäkirjan sivu

4688

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 3/1994 vp
Valmistunut

18.03.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Ulkoasiainvaliokunnan lausunto
UaVL 1/1994 vp
Valmistunut

03.03.1994

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 2/1994 vp
Valmistunut

17.03.1994

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.03.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 21/1994 vp
Päätös

8.4. pidettävään istuntoon

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.04.1994 Päättynyt PTK 25/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

642

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 69 § 2 mom

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.04.1994