HE 289/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi CE-merkintärikkomuksesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki CE-merkintärikkomuksesta

Vahvistettu

19.03.2010

Voimaantulo

01.04.2010

Säädöskokoelma
187/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki CE-merkintärikkomuksesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Rapinoja

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.02.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.02.2010 Päättynyt PTK 5/2010
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

16

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 1/2010 vp
Valmistunut

23.02.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.02.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 14/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 26.2.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.02.2010 Päättynyt PTK 15/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.03.2010 Päättynyt PTK 16/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

12

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.03.2010

Vastaus
EV 20/2010 vp