Valtiopaivaasia HE 29/2004

HE 29/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle WIPOn tekijänoikeussopimuksen ja WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki WIPOn tekijänoikeussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

14.10.2005

Voimaantulo

14.03.2010

Säädöskokoelma
823/2005
Sopimussarja
16/2010
Päätös

Hyväksytty

2. Laki WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

14.10.2005

Voimaantulo

14.03.2010

Säädöskokoelma
824/2005
Sopimussarja
18/2010
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. WIPOn tekijänoikeussopimus

Asetuksen voimaantulo

14.03.2010

Säädöskokoelma
94/2010
Sopimussarja
17/2010
Päätös

Hyväksytty

2. WIPOn esitys- ja äänitesopimus

Asetuksen voimaantulo

14.03.2010

Säädöskokoelma
95/2010
Sopimussarja
19/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki WIPOn tekijänoikeussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. WIPOn tekijänoikeussopimus

2. WIPOn esitys- ja äänitesopimus

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.03.2004

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Johtaja Liedes

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.03.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.03.2004 Päättynyt PTK 30/2004 4
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 7/2005 vp
Valmistunut

16.06.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Genevessä 20 päivänä joulukuuta 1996 tehdyn WIPOn tekijänoikeussopimuksen ja Genevessä 20 päivänä joulukuuta 1996 tehdyn WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen siltä osin kuin niiden määräykset kuuluvat Suomen toimivaltaan ja että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 6/2005 vp
Valmistunut

10.03.2005

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 5/2005 vp
Valmistunut

15.04.2005

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.09.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 82/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 07.09.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.09.2005 Päättynyt PTK 83/2005 3
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.10.2005 Päättynyt PTK 99/2005 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimukset ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että eduskunnan suostumus on tarpeen WIPOn tekijänoikeussopimukseen samoin kuin WIPOn esitys- ja äänitesopimukseen siltä osin kuin ne kuuluvat Suomen toimivaltaan, että tästä päätetään kummankin sopimuksen osalta äänten enemmistöllä ja että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.10.2005

​​​​