HE 29/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 §:n ja opintotukilain 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

Vahvistettu

13.09.2013

Voimaantulo

01.10.2013

Säädöskokoelma
668/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.09.2013

Voimaantulo

01.10.2013

Säädöskokoelma
669/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki opintotukilain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.09.2013

Voimaantulo

01.10.2013

Säädöskokoelma
670/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

2. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 §:n muuttamisesta

3. Laki opintotukilain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Sutter

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.04.2013

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.04.2013 Poistettu PTK 35/2013
10.04.2013 Päättynyt PTK 36/2013
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 9/2013 vp
Valmistunut

11.06.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.06.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 68/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 13.6.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.06.2013 Poistettu PTK 69/2013
13.06.2013 Päättynyt PTK 70/2013
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.06.2013 Päättynyt PTK 72/2013
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.06.2013

Vastaus
EV 85/2013 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin