HE 29/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä postilain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Maailman postiliiton yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

08.08.2014

Voimaantulo

22.09.2015

Säädöskokoelma
657/2014
Päätös

Hyväksytty

2. Laki postilain muuttamisesta

Vahvistettu

08.08.2014

Voimaantulo

01.09.2014

Säädöskokoelma
658/2014
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Maailman postiliiton yleissopimus

Asetuksen voimaantulo

22.09.2015

Säädöskokoelma
1139/2015
Päätös

Hyväksytty

Päätös

Hyväksytty

2. Maailman postiliiton yleissopimus, 7 artiklan varauma

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Maailman postiliiton yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki postilain muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Maailman postiliiton yleissopimus

2. Maailman postiliiton yleissopimus, 7 artiklan varauma

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Thorström

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.04.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.04.2014 Päättynyt PTK 41/2014
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 6/2014 vp
Valmistunut

20.05.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun yleissopimuksen, että eduskunta hyväksyy tehtäväksi hallituksen esityksessä tarkoitetun varauman sopimuksen 7 artiklaan ja että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.05.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 56/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 23.5.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.05.2014 Keskeytetty PTK 57/2014
28.05.2014 Päättynyt PTK 59/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.06.2014 Päättynyt PTK 60/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

18

Päätös

Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen ja varauman tekemisen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.06.2014

Vastaus
EV 48/2014 vp