HE 291/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa Kosovon kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Kosovon kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta

Vahvistettu

04.02.2011

Voimaantulo

11.04.2011

Säädöskokoelma
103/2011
Sopimussarja
35/2011
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Kosovon tasavallan hallituksen välisestä yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa

Asetuksen voimaantulo

11.04.2011

Säädöskokoelma
303/2011
Sopimussarja
36/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Kosovon kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Kosovon tasavallan hallituksen välisestä yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Lumme

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.12.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.2010 Päättynyt PTK 127/2010
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

13

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 29/2010 vp
Valmistunut

13.01.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.01.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 139/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 19.1.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.01.2011 Päättynyt PTK 140/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.01.2011 Päättynyt PTK 143/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

31.01.2011

Vastaus
EV 274/2010 vp