HE 293/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle rikoslain täydentämiseksi arvopaperimarkkinarikoksia koskevilla säännöksillä

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki rikoslain muuttamisesta

2) Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

3) Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 3 ja 5 luvun muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.11.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

4824

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.11.1994 Päättynyt PTK 124/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

5278

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

14.03.1995